Informacja dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

I N F O R M A C J A dla  ROLNIKÓW
    
        Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz.U z 2015, poz. 1340) . Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy; użytkownicy użytków rolnych)  w T E R M I N A C H:

 

Ogłoszenie o zamówieniu INR.OO.ZP.271.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: INR.OO.ZP.271.01.2016

Przedmiot zamówienia:
  ,, Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w 2017 roku”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ptasia Grypa

 

   W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prosimy o zapoznanie się z informacjami które będą zamieszczane sukcesywnie poniżej:

 

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakóww sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Ogłoszenie o zamówieniu INR.ONB.ZP.271.01.2016 - ZAKUP PALIWA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: INR.ONB.ZP.271.01.2016


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów wydanych w oparciu o art. 11 ust. 8 Pzp (poniżej 209.000,00 Euro).

NAZWA ZAMÓWIENIA:
Sukcesywny zakup  paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów  i jej jednostek organizacyjnych w roku 2017.

Informacja PCPR w Łosicach

logo unijne

  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŁOSICACH

Informuje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pod nazwą SZANSA NA LEPSZE JUTRO W POWIECIE ŁOSICKIM, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Strona 1 z 33

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 357 84 47

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.
Copyright © 2011-2013 Urząd Gminy Platerów www.platerow.com.pl fot. Marcin Bobryk